Cobertes

Moltes són les possibles classificacions de cobertes:

  • Segons l'ús: transitable o no transitable.
  • Segons la pendent: planes o inclinades.
  • Segons el comportament higrotèrmic: càmera d'aire, aïllant tèrmic, sistemes de control de vapor d'aigua.

Guives basant-se en la seva experiència, a escollit el criteri de pendent per a classificar les cobertes en: